Odwiedziło nas: 21870 osób
,
Godzina:
Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
Najczęściej zadawane pytania

Czy aby wziąć udział w projekcie trzeba być zameldowanym w na terenie Powiatu Złotoryjskiego?
- Tak, należy być zameldowanym, przy czym może to być zameldowanie czasowe.

 

Ile osób może skorzystać z projektu?
- Projekt skierowany jest do 100 gospodarstw domowych, które otrzymają w użyczenie sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu. W ramach jednego gospodarstwa domowego tylko 1 osoba może być uczestnikiem projektu (Złota sieć II). Ponadto w projekcie pn. "Złota Sieć II" nie może wziąć udziału osoba będąca BO w ramach projektu "Złota Sieć I".

 

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacji na temat projektu?
- Szczegółowych informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (III piętro, pokój 304), nr tel. 76 8786 933 wew. 304 (Pani Marzena Bała) lub w LCSI, Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Złotoryi Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja pokój nr 2 (Pani Angelika Cierpica) dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Czy będę musiał (a) zapłacić?

2. Zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu do Biura Obsługi Klienta, o którym BO zostanie poinformowany pisemnie.

3. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach projektu.

4. Przestrzeganie legalności oprogramowania.

5. Eksploatacja sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

6.Współpraca z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,

    w szczególności:

a) Realizatorem projektu - Powiatem Złotoryjskim (pracownikami Starostwa  

    Powiatowego w Złotoryi realizującymi projekt),

b) Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem sprzętu,

c) Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem Internetu,

  d)Umożliwianie przeprowadzania kontroli otrzymanego sprzętu w miejscu zamieszkania.
- Nie, udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Co to znaczy gospodarstwo domowe?
- Zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem (jeden adres zamieszkania) i wspólnie utrzymujących się.

Kiedy będą szkolenia?
- Szkolenia odbędą się po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym oraz po zakończeniu rekrutacji. Przewidziane są na I kwartał 2015r.

Kiedy dostanę komputer?
- Komputer zostanie przekazany po zakwalifikowaniu Pani/Pana do projektu, odbyciu szkoleń stacjonarnych oraz po podpisaniu umowy użyczenia sprzętu.

Czy komputer dostanę na własność?
- Nie, komputer będzie Pani/Panu użyczony nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia na czas trwania projektu tj. do 30.09.2020 r.

Gdzie będą odbywać się szkolenia?
- Szkolenia odbywać się będą na terenie Powiatu Złotoryjskiego. O miejscu i terminie szkolenia zostanie Pani/Pan poinformowany telefonicznie po zakwalifikowaniu do projektu.

Czy zapewnione będą materiały dotyczące szkoleń?
- Tak, każdy z biorących udział z szkoleniu otrzyma materiały szkoleniowe, notes i długopis.

Czy w kursach i szkoleniach jest podział na grupy wiekowe?
- Nie ma podziału wiekowego.

Czy po projekcie i udziale w projekcie-szkoleniach możliwa jest pomoc w załatwieniu dostępu do Internetu?
- Po zakończeniu projektu we wrześniu 2015r. Powiat Złotoryjski zapewni uczestnikom dostęp do Internetu przez następne 5 lat.

Kiedy dowiem się, czy zostałam/łem zakwalifikowana do projektu?
- Po zakończeniu rekrutacji, każdy kto złożył formularz zgłoszeniowy uzyska pisemną informację, czy został zakwalifikowany do projektu czy nie.

Czy otrzymam jakieś zaświadczenie o odbyciu szkolenia?
- Tak, każdy uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo ukończenia kursu.

Od kiedy można zgłaszać się do projektu?
- Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w terminie od 18.08.2014 r. do 28.11.2014 od poniedziałku od piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Kto może brać udział w projekcie?
- Osoby zameldowane na terenie Powiatu Złotoryjskiego, które nie posiadają komputera oraz Internetu, i są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Czy od razu dostanę dostęp do Internetu?
- Po szkoleniach i instalacji sprzętu komputerowego sukcesywnie będzie następowało przyłączanie do Internetu, co może potrwać do 4 tygodni po szkoleniach ze względu na uwarunkowania techniczne.

Czy dostęp do Internetu będzie darmowy?
- W czasie trwania projektu i po jego zakończeniu przez 5 lat dostęp do Internetu będzie darmowy.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb ZłotoryjaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"