Odwiedziło nas: 21865 osób
,
Godzina:
Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.:

 

„Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Złotoryjskim"

 

* Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-02-199/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa
8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*  Termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.01.2013 r.

*  Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.09.2015 r.

*  Trwałość projektu 30.09.2020 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Regulamin określa proces rekrutacji oraz warunki uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie pn. „Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Regulamin dotyczy naboru Beneficjentów Ostatecznych, którzy zostali określeni w umowie
o dofinansowanie.

 

§2

Definicje

1.  Realizator Projektu - należy przez to rozumieć Powiat Złotoryjski – Starostwo Powiatowe
w Złotoryi.

2. Beneficjent Ostateczny, (BO) - należy przez to rozumieć osobę, która zostanie     bezpośrednio objęta działaniami projektu.

3. Projekt - należy przez to rozumieć projekt pn. „Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Formularz zgłoszeniowy - należy przez to rozumieć dokument w wersji papierowej stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”.

5. Gospodarstwo domowe - należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się (definicja wg Głównego Urzędu Statystycznego).

6. Grupy docelowe - należy przez to rozumieć grupy uprawnione do ubiegania się
 o udział w projekcie.

7. Regulamin naboru do projektu - należy przez to rozumieć dokument w wersji papierowej
i elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział
w projekcie.

8.  Rodzina - należy przez to rozumieć:

 a) według ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.) - osoby spokrewnione lub  niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6, pkt 14 w/w ustawy)

lub

b) według ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r., poz.1456 ze zm.) - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego (art. 3, ust. 16 w/w ustawy).

9. Wnioskodawca - należy przez to rozumieć osobę składającą Formularz Zgłoszeniowy
do naboru w ramach projektu „Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Złotoryjskim".

 

II. CEL DZIAŁANIA

§3

  1. 1.      Zasadniczym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie przez okres trwania projektu (oraz przez kolejne
5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnosprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie informacyjnym w Powiecie Złotoryjskim 100 gospodarstw domowych.

3. Projekt obejmuje następujące typy działań:

a) Zapewnienie 100 Beneficjentom Ostatecznym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zapewnienie dostępu do Internetu w trakcie trwania projektu oraz
5 lat po jego zakończeniu.

b)  Zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w lokalu użytkowanym przez    dane gospodarstwo domowe.

c) Zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji projektu.

d) Szkolenie dla 100 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu obsługi komputera i korzystania

     z Internetu.

 

III. GRUPY DOCELOWE

§4

Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnione są :

a) Osoby  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności (ZUS, KRUS) lub  z orzeczeniem równoważnym.  

b) Osoby z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności (ZUS, KRUS) lub z orzeczeniem równoważnym.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§5

    Uczestnikami projektu mogą zostać osoby określone w §4 spełniające następujące warunki formalne:

 

1)        Posiadanie aktualnego dokumentu wydanego przez właściwy organ orzeczniczy stwierdzający wymagany stopień niepełnosprawności. Podmiotami uprawnionymi do orzekania w sprawach niepełnosprawności są :

a)      Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( od 1 stycznia  

1998 r.)

- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 ze zm.), w przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalono 3 stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki;

- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku osób poniżej
16 roku życia ustalono niepełnosprawności bez podziału na stopnie;

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, orzeczonego przez Powiatowy Zespół do Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przypadku osób powyżej 16 roku życia lub posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

b)     Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji    

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) orzeka o:

    - całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-całkowitej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

    -częściowej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem  o lekkim stopniu;

Warunkiem   ubiegania    się   o   udział  w  projekcie  jest  posiadanie  orzeczenia  ZUS

o  całkowitej  niezdolności   do   pracy  i  niezdolności  do  samodzielnej  egzystencji lub posiadanie orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy.

2)        O udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 1 stycznia 1998r. przez następujące organy       orzecznicze:

a) Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji - orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej grupy inwalidów.

b) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

   3)   O udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie lekarza     

             orzecznika ZUS wydane od 1 stycznia 1998 do 16 sierpnia 1998 o:

a) całkowitej niezdolności do pracy - znaczny stopień niepełnosprawności,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności,

c) częściowej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności.

4)    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi być aktualne na dzień wyboru BO.

5)    W projekcie może wziąć udział wyłącznie jedna osoba z gospodarstwa domowego  

         spełniająca kryteria formalne.

6)    W projekcie pn.: ”Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie   

        Złotoryjskim” nie może wziąć udziału osoba będąca BO w ramach projektu „Złota Sieć I”.

7)      W przypadku  zgłoszenia  się większej niż  przewidziano w projekcie liczby osób
      o udzialebędzie decydować zasada punktacji wynikająca z wysokości  dochodu,  

             kolejności zgłoszeń oraz  spełnienia przez  kandydata  zasad  udziału  w  projekcie 

              zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami, gdzie punktacja jest następująca:

    a) Data zgłoszenia malejąco od 100 punktów minus 1 punkt za każdy następny dzień trwania   naboru (dni robocze od poniedziałku do piątku).

  

 

 b) Kryterium średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie:

- 0,00 - 300,00 zł – 100 pkt,

- 300,01 zł – 500,00 zł – 70 pkt,

- 500,01 zł – 1000,00 zł – 30 pkt,

- Powyżej 1001,00 zł – 0 pkt.

 

V. ZASADY  REKRUTACJI

§6

  1. 1.        Rekrutacja  odbywać  się  będzie  w  sposób  otwarty  z  zachowaniem  polityki     

      równościowej.

  1. 2.      Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w budynku Starostwa Powiatowego
    w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w pokoju nr 304 na III piętrze (dziennikpodawczy). Dodatkowo dla osób niepełnosprawnych ruchowo będzie możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w Lokalnym Centrum Społeczeństwa InformacyjnegoLCSI        (Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Złotoryi), Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja,                    wpokoju nr 2 (dziennik podawczy) w terminie od 18.08.2014 r. – do 28.11.2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

  1. 3.      Realizujący projekt – Powiat Złotoryjski zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu rekrutacji w chwili zebrania - 200 wniosków.

 

  1. 4.      Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Powiatu Złotoryjskiego.
    W przypadku osoby niepełnoletniej od 13 do 18 roku życia - dokumenty rekrutacyjne podpisuje osoba niepełnoletnia z rodzicem lub opiekunem prawnym, a w przypadku dziecka poniżej 13 roku życia oraz osoby z ograniczoną zdolnością do czynności  prawnych – rodzic lub opiekun prawny.
  2. 5.      W celu spełnienia kryteriów formalnych osoba chcąca wziąć udział w projekcie zobowiązana jest do dostarczenia następujących dokumentów:

             a) Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);

             b) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2);

 c) Oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Powiatu Złotoryjskiego (kserokopię    zaświadczenia o czasowym meldunku jeśli dotyczy - załącznik nr 3),

 d) Oświadczenia o dochodach i ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wraz z załącznikami (załącznik nr 4),

e) Oświadczenia o niepełnosprawności (kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
     w  stopniu  znacznym , umiarkowanym  lub  orzeczenia  równoważnego, a w przypadku                                                

     dzieci  orzeczenie  o   zaliczeniu   do   osób   niepełnosprawnych  -  załącznik  nr  5).

 

Realizator projektu może żądać okazania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

 

6.    W projekcie mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają kryteria formalne, o których mowa w §4 i §5.

7.    W przypadku  zgłoszenia  się  większej  niż   przewidziano  w  projekcie liczby osób o udziale w  projekcie  będzie  decydować  ilość  punktów  uzyskanych  na   podstawie kryteriów wyżej opisanych.

8.    Zakwalifikowania do projektu dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Zarząd Powiatu   

                   Złotoryjskiego, w skład której wchodzić będą:

a) Kierownik projektu,

b) Asystent projektu,

c) Specjalista ds. wdrożeń informatycznych,

d) Specjalista ds. ewaluacji i kontroli projektu,

e) Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

            f)  PrzedstawicielPowiatowego Zespołu do Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

9.                Osoby powołane w skład komisji rekrutacyjnej będą zobowiązane do zachowania bezstronności i rzetelności w dokonywaniu wyboru Beneficjentów Ostatecznych projektu.

      10.   Komisja   zastrzega    sobie    prawo   do    zasięgnięcia    opinii   o   zgłoszonych    osobach w  Powiatowym  Ośrodku Pomocy  Społecznej,  Wydziale   Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej.

      11.   W   przypadku   zgłoszenia   zastrzeżeń   przez    jednostki   wymienione  w   pkt 10   co  do   

             poszczególnych osób, wniosek o przyznanie pomocy w ramach projektu może zostać  

             odrzucony.

    12.  Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne otrzyma potwierdzenie złożenia 

           dokumentów z datą i podpisem osoby przyjmującej wniosek.

    13.  Komisja     rekrutacyjna    w    trakcie    dokonywania   weryfikacji    złożonych    dokumentów rekrutacyjnych,   może  zażądać   dodatkowych   dokumentów   potwierdzających  informacje zawarte w złożonych dokumentach w celu weryfikacji autentyczności danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych i dokonać wizji lokalnej          w domu osoby starającej się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

14. Ostateczna lista 100 BO zakwalifikowanych do projektu wraz z 20 osobową listą rezerwową zostanie opublikowana w terminie 20 dni roboczych od dnia zamknięcia całości naboru na stronie internetowej www.zlotasiec2.powiat-zlotoryja.pl, a osoby zakwalifikowane do udziału
w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie pisemnie.

    15.   Realizator   projektu   zastrzega   sobie  możliwość  do wezwania osoby składającej  

            dokumenty celem udzielenia wyjaśnień bądź uzupełnienia błędów formalnych.

16.  W przypadku niewystarczającej ilości beneficjentów końcowych kwalifikujących się do udziału w projekcie, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zakończenia rekrutacji.

 

 

VI PODPISANIE UMOWY Z BENEFICJENTEM OSTATECZNYM

§7

1. Przed podpisaniem umowy z Beneficjentem Ostatecznym zostaną zweryfikowane dane zawarte w przedłożonym przez niego w Formularzu zgłoszeniowym.

2. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu komputerowego pozostaje Powiat Złotoryjski.

 

 

 

VII OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

§8

Do obowiązków Beneficjenta Ostatecznego należą w szczególności:

1. Przedkładanie wszelkich ing>

7. BO jest zobowiązany do  natychmiastowego powiadomienia Specjalisty ds. naboru   BO    o okolicznościach uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania poza teren Powiatu Złotoryjskiego).

 

8. BENEFICJENT OSTATECZNY PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA EWENTUALNE ZAGINIĘCIE LUB ZNISZCZENIE  SPRZĘTU WYNIKAJĄCE
Z JEGO WINY.

 

VIII ZASADY REZYGNACJI, ZAKOŃCZENIA LUB WYKLUCZENIA Z PROJEKTU

§9

1. W przypadku braku warunków technicznych do podłączenia sieci do szerokopasmowej sieci internetowej , BO zostanie wykluczony, a jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko
w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie.

3. Rezygnacja  z  udziału w projekcie  powinna mieć formę pisemnego oświadczenia           i zawierać powód rezygnacji.

4. Beneficjent Ostateczny kończy udział w projekcie w przypadku, gdy podczas trwania projektu nastąpi zmiana miejsca zamieszkania poza granice Powiatu Złotoryjskiego lub nastąpi zmiana miejsca zamieszkania na takie w Powiecie Złotoryjskim, w którym nie będzie warunków technicznych do podłączenia sieci do szerokopasmowej sieci internetowej.

5. Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie w przypadku    

    stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w umowie podpisanej                      

    z Beneficjentem Ostatecznym.

6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz urządzenia do odbioru Internetu w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji i w oryginalnych opakowaniach.

7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia BO z udziału w projekcie, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Umowa  obowiązuje  od  dnia  jej podpisania w całym okresie realizacji projektu oraz
w okresie 5 lat po zakończeniu projektu.

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. Osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

  5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków BO zostaną określone w umowie                        

      z Realizatorem projektu.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb ZłotoryjaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"